A.  Voorwoord
 

1.  1.DELHAIZE LE LION /DE LEEUW SA/NV, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse, België (hierna "DELHAIZE") maakt via https://jobs.delhaize.be/ een platform toegankelijk waar werkzoekenden/kandidaten de eerste stappen kunnen zetten naar een geschikte job bij DELHAIZE. Via de website biedt DELHAIZE jou/de gebruiker een interface waarmee je inzicht krijgt in hoe het is om bij DELHAIZE te werken, wat voor jobs er bestaan bij DELHAIZE, en welke functies er vrij zijn bij DELHAIZE. Vind je een vacature die je interesses prikkelt, dan biedt het platform je ook de middelen om te solliciteren voor de job van je dromen.

2.  Er wordt verondersteld dat je deze algemene voorwaarden voor het gebruik van het Platform ("Algemene Voorwaarden") gelezen hebt.

3.  Door gebruik te maken van de Website ben je verplicht de Algemene Voorwaarden na te leven en bij elk bezoek kennis te nemen van eventuele wijzigingen.


B.  Definities

4.  De hieronder gedefinieerde termen zijn, hebben de volgende betekenis tussen de partijen:
 • "Persoonsgegevens" houdt alle informatie in betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als "identificeerbaar" wordt een persoon beschouwd die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator, of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor hun fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit;
 
 • “Internet" verwijst naar het netwerk van netwerken waarmee informatie kan worden uitgewisseld via een protocol genaamd TCP/IP. Gegevens worden doorgegeven via netwerken van verschillende aard die berichten volgens deze technische norm kunnen lezen. Elk element van dit netwerk behoort toe aan private of publieke organisaties die ze in samenwerking beheren, zonder dat dit noodzakelijk bilaterale verplichtingen inzake kwaliteit impliceert;
 
 • "Je", "Jij" of "Gebruiker" verwijst naar elke persoon die toegang heeft tot en gebruik maakt van de functies van dit Platform;
 
 • "Platform" verwijst naar het door DELHAIZE beheerde elektronische platform en de voor Gebruikers toegankelijke Website (-pagina’s);
 
 • “Website" omvat de webpagina's die toegankelijk zijn voor Gebruikers via de URL https://jobs.delhaize.be/.

 

C.  Doel

5. Het doel van de Algemene Voorwaarden is het vastleggen van de gebruiksvoorwaarden van de Website en het Platform en van alle pagina's van de Website het Platform.

D.  Documenten

6. De contractuele documenten zijn, in afnemende volgorde van prioriteit:
 • Het beleid voor de bescherming van persoonsgegevens;
 • Het beleid voor het gebruik van cookies;
 • Deze Algemene Voorwaarden.

7.  In geval van tegenstrijdigheden of inconsistenties tussen documenten van verschillende aard of rang, wordt tussen de partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat de bepalingen in het hoger gerangschikte document primeren. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van documenten van dezelfde rang, primeren de meest recente documenten boven de andere.

8.  Documenten die in de precontractuele fase tussen de partijen zijn uitgewisseld, zoals e-mails, advertenties of faxen, maken geen deel uit van het contract.

E.  Inwerkingtreding - Duur

9.  Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op de datum van hun online publicatie en zijn afdwingbaar vanaf de datum van het eerste gebruik van de Website door de Gebruiker.

10.  De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing gedurende de hele periode waarin je de Website gebruikt en, indien je beslist om te solliciteren voor een job bij DELHAIZE, totdat jouw sollicitatieprocedure is afgerond. Als de huidige Algemene Voorwaarden worden vervangen door nieuwe, zijn de nieuwe Algemene Voorwaarden onmiddellijk na publicatie van toepassing.

11.  DELHAIZE heeft het recht om de inhoud van de Algemene Voorwaarden op elk moment aan te passen naargelang de evolutie van het Platform. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruikers om regelmatig de Algemene Voorwaarden te raadplegen om na te gaan of er wijzigingen zijn aangebracht. Als de Gebruiker de Website blijft gebruiken na de publicatie van aangebrachte wijzigingen, wordt die geacht deze te hebben geaccepteerd.


F.  Toegang tot het Platform

12.  Het Platform moet normaal gesproken 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk zijn.

13.  Wegens de aard en de complexiteit van het internet-netwerk, en in het bijzonder de technische prestaties en de reactietijden voor het raadplegen, opvragen of overdragen van informatiegegevens, kan DELHAIZE alleen diens uiterste best doen om de toegang tot en het gebruik van de Website mogelijk te maken. DELHAIZE kan de toegankelijkheid of een absolute beschikbaarheid van de Website niet altijd garanderen.

14.  DELHAIZE heeft het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving of compensatie, het Platform of de toegang tot de Website tijdelijk of permanent af te sluiten, met name om updates, onderhoud, wijzigingen of veranderingen in de operationele methoden, servers en uren van toegankelijkheid uit te voeren (lijst niet limitatief).

15.  DELHAIZE kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige vorm van schade die kan voortvloeien uit deze wijzigingen of voor de tijdelijke onbeschikbaarheid of de permanente sluiting van de Website of het Platform of delen daarvan.

16.  DELHAIZE kan op elk moment het Platform en de Website updaten of wijzigen naargelang de evolutie van de technologieën.

17.  Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om (i) ervoor te zorgen dat de computer en transmissiemiddelen waarover die beschikt, kunnen worden aangepast aan wijzigingen in het Platform en (ii) bij hun toegangsprovider te controleren of de gebruikte browser beveiligde toegang tot de Website mogelijk maakt en of de hypertextpagina's van de site up-to-date zijn, nadat de cache geleegd is.


G. Website vacatureregistratie

18.  De registratie voor een vacature op de Website stelt Gebruikers in staat om te solliciteren voor een job bij DELHAIZE. Om te solliciteren voor een job, moet je de gevraagde persoonlijke gegevens verstrekken. Voor een volledige sollicitatie moet je de vereiste informatie invullen.

19.  Bij het niet-naleven van de regels beschreven in deze Algemene Voorwaarden, heeft DELHAIZE het recht jouw sollicitatie te beëindigen. In dat geval wordt de Gebruiker zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.


H.  Reclame en promotie op het PLATFORM

20.  DELHAIZE heeft het recht om kosteloos of tegen betaling reclame- of promotieboodschappen te vertonen op de Website.

I.  Hypertextlinks

21.  DELHAIZE heeft het recht om hyperlinks op de Website of het Platform te plaatsen die toegang geven tot andere webpagina's dan die van de Delhaize-website en waarover DELHAIZE geen controle heeft.

22.  DELHAIZE wijst alle verantwoordelijkheid af voor de toegangsvoorwaarden tot deze webpagina's en voor de inhoud van de informatie op deze webpagina's op grond van de activering van hyperlinks.

23.  Een Gebruiker die een persoonlijke website heeft en voor persoonlijke doeleinden op diens website een link wil plaatsen die rechtstreeks verwijst naar de pagina('s) van de DELHAIZE Website, moet de uitdrukkelijke toestemming van DELHAIZE verkrijgen om deze link te mogen plaatsen.

24.  In geen geval kan deze toestemming worden beschouwd als een impliciete aansluitingsovereenkomst.

25.  In ieder geval moeten hyperlinks naar pagina('s) van de Website of andere DELHAIZE webpagina's op het eerste verzoek van DELHAIZE verwijderd worden.


J.  PERSOONSgegevens

26.  In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder Verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 inzake gegevensbescherming ("AVG") wordt de Gebruiker ervan op de hoogte gesteld dat DELHAIZE, als verantwoordelijke voor de verwerking, persoonsgegevens van hen verwerkt

27.  De verwerkte persoonsgegevens, het doel van de verwerking, de rechten van de Gebruiker met betrekking tot de uitgevoerde verwerking en alle andere relevante informatie worden gespecificeerd in het Beleid inzake de Bescherming van Persoonsgegevens, dat te vinden is via Beleid inzake de Bescherming van Persoonsgegevens.


K.  Aansprakelijkheid

K.a  Algemene aansprakelijkheid


28. DELHAIZE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
 • de kwaliteit van de Website of het Platform, dat wordt geleverd "zoals het is";
 • elke onderbreking in/van het gebruik van het Platform, inclusief de onmogelijkheid om de Website te gebruiken;
 • aanvallen op computer-/informatiebeveiliging die schade kunnen veroorzaken aan de computerapparatuur en de gegevens van Gebruikers;
 • het verlies van gegevens, met uitzondering van schade als gevolg van het verlies van persoonlijke gegevens, met een maximumbedrag van 250 EUR.

DELHAIZE kan wel aansprakelijk worden gesteld in geval van opzettelijk wangedrag.

De aansprakelijkheid van DELHAIZE is in ieder geval beperkt tot 500 EUR. 


K.b  Aansprakelijkheid voor de informatie op de Website of het Platform

29.  DELHAIZE kan op geen enkele wijze de correctheid van de informatie op de Website garanderen. DELHAIZE doet hun best om actuele informatie daarop aan te bieden.

30.  Tenzij anders bepaald in de punten 28 en 29, kan DELHAIZE niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die kan voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de informatie die beschikbaar is op de Website of het Platform, van welke aard dan ook.


L.  Verantwoordelijkheid van de Gebruiker

31.  De Gebruiker verbindt zich ertoe de Website en alle informatie waartoe die toegang heeft uitsluitend te gebruiken om informatie te verkrijgen over en te solliciteren voor vacatures. Elk gebruik van de Website voor een doel dat niet in overeenstemming is met de openbare orde, de goede zeden en de rechten van derden is strikt verboden.

32.  De Gebruiker verbindt zich ertoe niet het gebruik van andere Gebruikers op de Website te verstoren en geen toegang te zoeken tot delen van het Platform waarvan de toegang beperkt is.

33.  De Gebruiker wordt verzocht DELHAIZE op de hoogte te brengen van elk frauduleus gebruik waarvan die op de hoogte is door een e-mail te sturen naar talentmobility@delhaize.be.

34.  DELHAIZE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die Gebruiker lijdt of dreigt te lijden als gevolg van onjuiste, onvolledige en/of misleidende informatie die de Gebruiker aan Delhaize (via de Website of het Platform) verstrekt of bij het ontbreken van een update van de door hen verstrekte informatie.


M.  IntellectuelE eigendom

35.  De inhoud van het Platform, de algemene structuur evenals de software, teksten, geanimeerde en niet-geanimeerde afbeeldingen, foto's, knowhow en alle andere elementen waaruit de Website bestaat, zijn de exclusieve eigendom van DELHAIZE of van derden/rechthebbende(n) die haar een licentie hebben verleend.

36.  Deze Algemene Voorwaarden houden geen enkele overdracht ten voordele van de consument in van eender welk intellectueel eigendomsrecht op de werken of activa die toebehoren aan DELHAIZE of rechthebbenden. Hiermee worden zaken bedoeld zoals geluiden, foto's, afbeeldingen, literaire teksten, kunstwerken, software, handelsmerken, grafische charters, logo's.

37.  In het bijzonder verbindt de Gebruiker zich ertoe om de pagina's van het Platform of de website of de computercodes van de elementen waaruit de het Platform of de Website bestaan, op geen enkele manier te wijzigen, kopiëren, reproduceren, downloaden, distribueren, doorgeven, commercieel te exploiteren en/of te verspreiden.

38.  Elke reproductie en/of weergave, geheel of gedeeltelijk, van een van deze rechten, zonder de uitdrukkelijke toestemming van DELHAIZE of de respectievelijke rechthebbende(n), is verboden en zou een inbreuk vormen die de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overtreder met zich meebrengt.

39.  Bijgevolg is het voor de Gebruiker verboden activiteiten uit te voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks de intellectuele eigendomsrechten van DELHAIZE of andere rechthebbenden kunnen schenden.

40.  De onderscheidende tekens van DELHAIZE en diens partners, zoals domeinnamen, handelsmerken, namen en logo's die op de website voorkomen, zijn beschermd door het geldende intellectuele eigendomsrecht. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze onderscheidende tekens gemaakt op basis van de elementen van het Platform zonder de uitdrukkelijke toestemming van DELHAIZE is dus verboden, in de zin van de respectievelijke intellectuele eigendomswet.

41.  Elk ander gebruik, niet uitdrukkelijk toegestaan onder deze Algemene Voorwaarden door DELHAIZE of de respectievelijke rechthebbende(n), is verboden en vormt een inbreuk.


N.  ALLERLEI

42.  De rechten onder deze Algemene Voorwaarden kunnen zo vaak als nodig worden uitgeoefend en zijn cumulatief. Deze rechten sluiten de rechten en rechtsmiddelen die door de wet worden voorzien niet uit, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Er kan alleen schriftelijk en op een specifieke manier afstand van worden gedaan. Het niet of vertraagd uitoefenen door de Gebruiker of DELHAIZE van enig recht onder deze Algemene Voorwaarden zal niet worden beschouwd als een afstand van dat recht.

43.  Indien (een deel van) een bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig of onafdwingbaar is, blijven de overige bepalingen van kracht voor zover, rekening houdend met de inhoud en het doel van deze bepalingen, de overige bepalingen niet onlosmakelijk verbonden zijn met de nietige of onafdwingbare bepaling (of deel daarvan).  Partijen zullen de betreffende (delen van een) bepaling(en) vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling(en) die de oorspronkelijke bedoeling van dezelfde partijen het meest benadert (benaderen).

44.  De Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wet. De partijen streven ernaar geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Algemene Voorwaarden, met inbegrip van geschillen over de geldigheid ervan, op een minnelijke manier op te lossen. Alle geschillen die kunnen ontstaan met betrekking tot (de uitvoering of geldigheid van) de Algemene Voorwaarden zullen, indien zij niet eerst op een minnelijke manier worden opgelost, uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken te Brussel.

45.  Neem bij problemen of vragen contact op met talentmobility@delhaize.be.